نرخ خدمات و تعرفه های آزمایشگاهی مراکز دولتی 
 
نوع خدمات آزمایشگاهی
تعرفه دولتی سال 90
نام مراکز ارائه خدمات
پذيرش بيمار براي انجام تستهاي آزمايشگاهي شامل ثبت نمونه اخذ شده و يا آورده شده خونگيري و يا جمع آوري نمونه مثل ادرار و ساير مايعات بدن
5900
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
خونگيري از وريد يا مويرگها چند بار مثل تست تحمل گلوكز
3700
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
خونگيري از بچه هاي 5 سال و زير 5 سال
3500
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
اندازه گيري حجم ادرار جمع آوري شده در مدت زمان معين
4200
بیمارستا نها
نمونه گيري و برداشت از ضايعات قارچي و گال و ليشمانيا
6500
آزمایشگاه واگیر
كامل ادرار با استفاده از نوار ادراري يا قرص هاي دارويي براي تعيين بيلي روبين ، قند ، هموگلوبين ، كتون ها ، لكوسيت ها ، نيتريت ، PH وزن مخصوص ، اوروبيلينوژن و غيره بصورت ماكروسكوپي بدون استفاده از دستگاه همراه با مشاهده ميكروسكوپي
7000
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
آزمايش بيوشيميايي تك درخواستي ادرار هر كدام حداكثر تا 2 تست
2900
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
آزمايش ميكروسكوپي ادرار به تنهايي
2900
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
وزن مخصوص و گزارش كتبي آن
2900
بیمارستان ها
ميكروآلبومينوري نيمه كمي با نوار تست
6100
 
اندازه گيري پروتئين ادرار جمع آوري شده در مدت زمان معين
7200
بیمارستان ها
اوروبيلينوژن ادرار به روش كيفي
5600
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
تعيين مقدار گلوكز خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
6100
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
2تعيين مقدار گلوكز خون 2 ساعت پس از صرف صبحانه(2hpp)
7200
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
تست تحمل گلوكز با حداقل 4 نمونه (GTT)
23000
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
تعيين مقدار اوره خون يا ادرار هركدام به تنهايي
5600
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
تعيين مقدار كراتينين خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
7000
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
تعيين مقدار اسيد اوريك خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
7000
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور، جویم
تري گليسيريد خون
9700
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
كلسترول خون
7000
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
اندازه گيري HDLc خون
9600
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
اندازه گيري LDLcخون
10200
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
اندازه گيري ليپيد توتال در خون
8000
عمادده
اندازه گيري سديم خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
7900
بیمارستان امام رضا(ع) لار، عمادده
اندازه گيري پتاسيم خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
7900
بیمارستان امام رضا(ع) لار، عمادده
تعيين ميزان كلسيم خون يا ادرار هر كدام بتنهائي
8700
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
تعيين ميزان كلسيم يونيزه خون
9700
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
تعيين ميزان فسفر خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
7100
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
اندازه گيري آهن خون
8900
 
اندازه گيري ظرفيت اتصال آهن (TIBC)
12300
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
تعيين ميزان پروتئين خون يا ادرار هر كدام به تنهائي
7500
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
اندازه گيري آلبومين خون
7500
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
اندازه گيري بيلي روبين خون شامل ( توتال و مستقيم )
13900
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور، جویم
SGOT) AST (
8400
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
SGPT)ALT (
8400
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
فسفاتاز قليايي )ALP(
8400
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع)، عمادده، فیشور،
فسفاتاز اسيدي توتال (ACP)
9800
 
)LDH)LD
25200
بیمارستان امام رضا(ع) لار،
ايزو آنزيم هاي LD ، جداسازي و اندازه گيري
41900
بیمارستان امام رضا(ع) لار،
CPK يا CK توتال
33800
بیمارستان امام رضا(ع) لار،
CK-MB
31600
بیمارستان امام رضا(ع) لار،
G6 PD
31300
بیمارستان امام رضا(ع) لار،
آميلاز خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
19200
عمادده
ليپاز خون
20500
عمادده
كليرانس كراتنيين
15600
بیمارستان امام رضا(ع) لار، عمادده
تعيين مقدار هموگلوبين A2 ستون
33500
بیمارستان امام رضا(ع) لار
)HbA1Cاندازه گيري هموگلوبين گليكوزيله
31600
 
تجسس مواد مخدر ( مانند مورفين و مپريدين )
35200
علی ابن موسی الرضا(ع) لار، جویم (ویژه ازدواجی)
تروپونين به روش كمي
33300
بیمارستان امام رضا (ع) لار
گازهاي خوني ( CO2،PH،PO2،PCO2،HCO3
(محاسبه O2 اشباع)
41200
بیمارستان امام رضا(ع) لار
استن و اجسام كتوني سرم بروش كيفي
5600
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
فريتين
40500
بیمارستان امام رضا(ع) لار
T3
18600
بیمارستان امام رضا(ع) لار
T4
18600
بیمارستان امام رضا(ع) لار
T3Uptake
18600
بیمارستان امام رضا(ع) لار
TSH
24400
بیمارستان امام رضا(ع) لار
F T3
24400
بیمارستان امام رضا(ع) لار
F T4
24400
بیمارستان امام رضا(ع) لار
TRH
24400
بیمارستان امام رضا(ع) لار
FSH
27000
بیمارستان امام رضا(ع) لار
LH
27000
بیمارستان امام رضا(ع) لار
Prolactin
29700
بیمارستان امام رضا(ع) لار
Testosterone
32100
بیمارستان امام رضا(ع) لار
DHEA-S
33400
بیمارستان امام رضا(ع) لار
DHEA
33400
بیمارستان امام رضا(ع) لار
Beta_HCG
33400
بیمارستان امام رضا(ع) لار
Beta_HCG با تيراژ حداقل با سه رقت
93000
بیمارستان امام رضا(ع) لار
CBC هموگلوبين ، هماتوكريت ، شمارش گلبول قرمز و سفيد و پلاكت ، انديسهاي سلولي و ديفرانسيا سيون
9900
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی بجز خور، شماره 1 اوز، درز
شمارش WBC به تنهايي
5500
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
HB اندازه گيري هموگلوبين .
2500
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
Hct اندازه گيري هماتوكريت
2500
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
شمارش پلاكتها
4400
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی بجز خور، شماره 1 اوز، درز
سديمانتاسيون
3300
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
آزمايش مستقيم خون از نظر انگلها نظير مالاريا ، بورليا ، ترپيانوزوم و ...
6500
آزمایشگاه واگیر،
تعيين زمان سيلان خون (BT)
3300
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
زمان انعقادخون (CT)
5000
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
PT با تعيين ميزان I.N.R
12500
بیمارستان امام رضا(ع) لار، عمادده، فیشور
PTT
12500
بیمارستان امام رضا(ع) لار، عمادده، فیشور
تعيين مقدار فيبرينوژن
15000
بیمارستان امام رضا(ع) لار
تعيين گروه خونيA,B,O,RH,DU
12300
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
كراسماچ استاندارد
19800
بیمارستان امام رضا (ع) لار
تست كومبس مستقيم
6000
بیمارستان امام رضا (ع) لار
تست كومبس غير مستقيم
12300
بیمارستان امام رضا (ع) لار
آماده سازي (گرم كردن ) پلاسما تازه منجمد شامل هر واحد
4700
بیمارستان امام رضا (ع) لار
فصد درماني
20500
بیمارستان امام رضا (ع) لار
CRP به روش كمي
27700
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
RF
5900
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
تست تشخيص سيفليس مانندRPR ,VDRL
7200
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
آزمايش رايت
10400
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
كومبس رايت
15800
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
آزمايش 2 مركاپتو اتانول
11600
بیمارستان امام رضا(ع) لار
ويدال
19200
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
Pregnancy test از طريق ادرار
8000
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
تيترآگلوتينينهاي سرد
16700
بیمارستان امام رضا(ع) لار
HIV_MIX به روش الايزا
69600
بیمارستان امام رضا(ع) لار
HBsAg به روش الايزا
69600
بیمارستان امام رضا(ع) لار
Anti HBs به روش الايزا
69600
بیمارستان امام رضا(ع) لار
HTLV-II به روش الايزا
69600
بیمارستان امام رضا(ع) لار
Anti HCV به روش الايزا
94300
بیمارستان امام رضا(ع) لار
كشت ادرار، كلني كانت و آنتي بيوگرام
12300
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع) لار
Stool/Culture كشت مدفوع وآنتي بيوگرام هر بار
25400
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع) لار
كشت خون و آنتي بيوگرام هر بار
31800
بیمارستان امام رضا(ع) لار،
كشت گلو
26300
بیمارستان امام رضا(ع) لار، درمانگاه صاحب الزمان (ع) لار
بررسي مستقيم زخم از نظر سالك
7200
آزمایشگاه واگیر
آزمايش مستقيم قارچ
7200
آزمایشگاه واگیر
كشت از نظر قارچ
24400
آزمایشگاه واگیر
آزمايش مدفوع از نظر انگل ( با روشهاي مستقيم وتغليظي)
6100
کلیه آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-4 14:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ