مرکز آموزش بهورزی واحدی است زیر نظر مرکز بهداشت که به تربیت بهورزجدید و باز آموزی بهورزان شاغل می پردازد , مکانی پر اهمیت و حساس که جمعی از فرزندان محرومترین نقاط کشور برای خدمت به مردم همان نواحی توسط افرادی دلسوز بنام مربی تربیت می شوند , دانش آموز از مربی تعلیم می گیرد و توسط آنان هدایت می شود
 
تامین مراقبتهای بهداشتی اولیه باتوجه به شرایط جغرافیایی ، اجتماعی وفرهنگی جامعه ایرانی ، ارزش اقتصادی واولویت خدمات بهداشتی درمانی ایجاب می نماید که بااستفاده از تجارب قبلی خود وسایر کشورهای جهان ضمن رعایت آداب وسنن فرهنگی جامعه ، روش مناسبی برای برآوردن نیازهای اساسی بهداشتی درمانی مردم ، بخصوص درمناطق روستایی ومحروم بکارگرفته شود تانیازمندان این خدمات بتوانند درداخل یک نظام منسجم از ضروری ترین مراقبتهای بهداشتی درمانی درسطوح مختلف برخوردار شوند.
درنظامی که پی ریزی شده است اولین سطح تماس جامعه باواحدهای رسمی کشور مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت است . خانه های بهداشت واحدی مستقر درروستا است که تحت نظارت مرکز بهداشتی درمانی فعالیت میکند. نیروی انسانی درخانه های بهداشت ، بهورزان (زن ومرد) بومی هستند که براساس ضوابط ومقرارت خاصی انتخاب پذیرش شده و آموزشهای لازم را درمرکز آموزش بهورزی فرامیگیرند.
ازآنجایی که مرکز آموزش بهورزی بعنوان یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان محسوب میگردد تحت نظارت مستقیم رئیس مرکز بهداشت شهرستان اداره میشود.
درراستای تحقق اهداف نظام خدمات بهداشتی درمانی درکشور ، مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارتهای کافی تاسیس می گردد. این هدف ازطریق آموزش وتربیت بهورزان قبل از استخدام وانجام بازآموزیهای حین خدمت تحقق می یابد.

مركز آموزش بهورزي شهرستان لارستان در سال 1367 شروع به فعاليت نموده و تا كنون 22دوره آموزشي داشته است كه دوره 23در حال اجرا ميباشد.اين مركز كه رو به روی شبکه بهداشت و درمان واقع شده و داراي ساختمانهاي رفاهي و آموزشي مي باشد و كليه لوازم و تجهيزات مورد نياز آموزش بهورزان در آن فراهم مي باشد .
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-21 10:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ