شرح و ظایف  واحد نظارت بر درمان شبكه بهداشت و درمان لارستان

 

1- آشنايي با شهرستان محل خدمت ( جمعيت تحت پوشش ، پتانسيل هاي موجود درماني، تعداد مطب ها و مراكز افراد شاغل در فيلد درمان و ...)

2- انجام بازرسي ها و ارزيابي هاي دوره اي كليه مطبها و موسسات درماني و اعلام نواقص و كمبودها و تعيين مهلت معين بمنظور رفع نواقص

3- صدور تاييديه هاي مربوط به خدمات و درخواستهاي پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي طبق ضوابط و آيين نامه‏هاي قانوني

4- بررسي صلاحيتها جهت شروع بكار موسسات و مراكز درماني

5 - بازديد از مطب براساس درخواست پزشك جهت صدور گواهي فوت  وياشروع به كار  يا ارائه گواهي  فعاليت مطب

6 - بازديدهاي روتين از سايرمراكز  درماني  اعم از بيمارستان ،درمانگاه وساير موسسات مراكز درماني با استفاده از چك ليست هاي مربوطه

7- مشاركت در ارزشيابي سالانه موسسات درماني

8- رسيدگي‌ به‌ شكوائيه‌ ها و تخلفات‌ پزشكي‌ و پيراپزشكي‌

9- پيگيري جهت عقد قرارداد تاسيس ، اخذ موافقت اصولي و صدور پروانه موسسات پزشكي

10-  نظارت بر نشريات و روزنامه هاي محلي جهت كشف آگهي هاي خلاف مقررات پزشكي

11- جمع‌ آوري‌ آمار و اطلاعات‌ پزشكان‌ و دندانپزشكان‌ و دندانسازان‌ جمع‌ آوري‌ آمار و اطلاعات‌ مراكز درماني‌ و وارد كردن‌ آن‌ به‌ رايانه‌

12- برگزاري جلسات هماهنگي مختلف با گروه ارزشيابي

13- ارزيابي‌ مطب‌ پزشكان‌، دندانپزشكان‌ و دفاتر كار كارشناسان‌ پروانه‌ دارو و مؤسسات‌ پزشكي‌ وپيراپزشكي‌

14- بررسي و تكميل مدارك پرونده خدماتي و درخواستهاي پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي

15- پيگيري‌ صدور و تمديد پروانه‌ مراكز و مؤسسات‌ درماني‌

16- ابلاغ استانداردها و شاخصهاي مورد لزوم به كليه پزشكان و موسسات درماني

17- جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز پزشكي و پيراپزشكان اعم از دولتي و بخش خصوصي و خيريه و تهيه گزارش تحليلي جهت سطح بندي خدمات درماني

18- كنترل‌ مستمر مؤسسات‌ پيراپزشكي‌ از نظر اخذ مجوزهاي‌ قانوني (موافقت‌ اصولي‌، بهره‌ برداري‌ وپروانه‌ تأسيس‌ و حضور مسئول‌ فني‌ در مؤسسه‌ و در صورت‌ نداشتن‌ مجوز اعلام‌ به‌ مراجع‌ مربوطه‌جهت‌ پيگيري‌ برابر ضوابط و مقررات)

19- تهيه گزارشهاي حاصل از نظارتهاي عادي ، دوره اي و ويژه از مراكز درماني به مراجع ذيصلاح

20- تعامل و هماهنگي با ساير سازمانها و ادارات از جمله سازمان نظام پزشكي ، دادسرا ، سازمانهاي بيمه گر ، تعزيرات حكومتي و ... جهت رسيدگي به جرائم پزشكي

21- شركت در كميسيون پزشكي كه دو هفته اي يك بار در شبكه برگزار مي گردد.  

22- حضور فعال در كميته نظارت و ارزشيابي دروني بيمارستان

23- نظارت بر واحد تزريقات، واحد مامايي ، مراكز فيزيوتراپي و شنوايي سنجي ، عينك سازي ، دندانسازي ، دندانپزشكي و ...

24- اعلام شروع به كار و تعطيلي مطب ها به استان

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-11 13:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ