شرح وظایف امور اداري و كارگزيني شبكه بهداشت ودرمان لارستان

- مطالعه قوانین استخدامی بخشنامه ها دستور العملها
-بررسی تغییرات پستهای سازمانی و پستهای موقت با همکاری واحد تشکیلات دانشگاه
-نظارت بر صدور احکام ترفیع،انتصاب،مزایا،ماموریت،مرخصی وغیره وامضای آن
-همکاری مستمر با واحد تشکیلات و روشها در جهت انجام امور مربوط به طبقه بندی مشاغل بر اجرای قانون استخدام کشوری
-جمع آوری گزارشات واحدها و پیش بینی پرسنل مورد نیاز در بودجه سال آینده
-سرویس کنترل نحوه انجام وظیفه کارگزینها
-امضای خط سیر ماموریت کارکنان
-(برقراري حقوق ومزاياي اوليه كاركنان قراردادي ) – (استخدام پيماني) – (استخدام رسمي – آزمايشي) –(تبديل وضعيت از پيماني به رسمي –آزمايشي) –(تبديل وضعيت از رسمي - آزمايشي  به  رسمي –قطعي) –(حكم بازنشستگي ) –(فسخ قرارداد كاركنان پيماني و قراردادي ) – حكم استفاء و اخراج- حكم تعيين حقوق ومزايا يك روز قبل از بازنشستگي – (ماموريت آموزشي و تمديد ماموريت آموزشي و پايان ماموريت آموزشي ) -تغييرمحل خدمت - انتقال -ماموريت صدور كليه احكام مربوط به انتصابات تغيير عنوان ها و احتساب سوابق خدمت و احتساب مدرك تحصيلي پس از طرح در كميته طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه و اعلام نظريه كميته طرح طبقه بندي مشاغل
-انجام مكاتبات پرسنلي و اداري با واحدهاي درون سازماني و يا ساير سازمانها ودستگاههاي اجرائي .
وپاسخ به نامه های مربوط طبق دستور مقام مسئول
-تحویل مدارک از پرسنل جدید الاستخدام جهت تشکیل پرونده پرسنلی برابر مقررات
-ارزشیابی پرسنلی کارکنان، کارشناسان ، مدیران و سرپرستان به صورت سالانه
-ارائه آمار پرسنلی شبکه وتوابع تحت پوشش
-صدور احکام مرخصی های استعلاجی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق
-پیگیری حضور و غیاب و ساعات کاری توسط تایمکس
نحوه چگونگی استفاده مرخصی پرسنل در طول سال
نوع استخدام
مرخصي استحقاقي در پايان هر ماه
مرخصي قابل ذخيره در پايان سال جاري
كاركنان رسمي
5/2 روز
15 روز
كاركنان پيماني
5/2روز
15 روز
كاركنان قراردادي
5/2روز
قابل ذخيره نمي باشد
كاركنان طرحي
5/2روز
تا پایان مدت طرح
كاركنان ضريب كا
5/2 روز
تا پایان مدت طرح

 
همکاران گرامی می بایست از مرخصی  استحقاقي خود به تدريج در طول سال با هماهنگي و موافقت مسئول مربوطه استفاده نمائيد . ضمناً مرخصي هاي ساعتي به ازاء هر 5/7 ساعت يك روز مرخصي استحقاقي  منظور مي گردد . ونبايستي در طول سال ازمعادل  12 روز استحقاقي تجاوزنمايد.


شرح وظایف واحد بایگانی
1- تشکیل پروندهای جدید الاستخدام رسمی،پیمانی،قراردادی،طرحی،بیمه روستایی و بازنشسته ،کارورز،کارآموز
2- تفکیک کردن نامه های رسمی،پیمانی،طرحی،بیمه روستایی،قراردادی ، بازنشسته و   راکدمکاتبات اداری،لیور و...
3- کد زدن نامه ها و ردیف کردن آنها به ترتیب حروف سپس بایگانی کردن نامه ها بر روی پرونده های فعال و راکد
4- برگشماری پرونده های پرسنل
5- دراختیارگذاشتن پرونده ها جهت کارگزینی
6- ثبت مشخصات پرسنل (طبق حکم) درنرم افزارآرشیو منابع انسانی
7- بایگانی کردن نامه های اداری و لیور در زونکن های مربوطه
8- ارسال پرونده و گرفتن سوابق پرسنل
9- تعویض زونکن ها وپوشه های فرسوده
10- پاسخگوِیی به سوالات مراجعین وهمکاران محترم
                                                                                                                  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-11 13:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ