آغاز كلام
در عصر حاضر دسترسي به بهداشت و درمان مطلوب از اساسي ترين خواسته هاي جوامع بشري است . در روزگاري كه پيشرفت تكنولوژي و صنعت از يك سو و تفاوتهاي عقايد گرايش ها و فرهنگ هاي بشر از سوي ديگر دردها و بيماريهاي گوناگون را با خود بهمراه دارد ، سلامت جسمي و رواني انسان مهمترين و مقدس ترين هدف جامعه جهاني است . آنگاه كه ديوار زمان را درنورديم و گذشته را مرور نمائيم به ژرفاي انديشه بهداشتي و درماني در ريشه كن كردن بيماريهاي عالم گير و انسان سوزي همچون طاعون و آبله و وبا و .. پي مي بريم و وقتي به ديار كهن لارستان مي رسيم به عمق تلاش و كوشش انسانهاي نجيب كه ساليان سال متولي بهداشت و درمان در اين سرزمين دور افتاده و بلاخيز بوده اند . دسترسي خواهيم يافت . ويژگيهاي خاص جغرافيايي ، فرهنگي و تاريخي اين منطقه وسيع موجب شده است كه پيشكسوتان بهداشت و درمان لارستان با مشكلات عديده براي پيشرفتهاي كيفي و كمي بهداشتي درماني تلاش فراوان مبذول دارند .

 
ويژگيهاي خاص منطقه لارستان

1-   وسعت جغرافيايي و بعد مسافت = جغرافيايي لارستان و دوري از مركز استان باعث تاخير در دسترسي به امكانات و اطلاعات ، صرف هزينه هاي هنگفت درآمد در مناطق مختلف شهرستان و مركز استان ، استهلاك وسايل نقليه ، وقت و نيروي انساني گرديده است .

2-   آب و هوا = گرماي آتشبار تابستان و سرماي خشك و سوزان زمستان و بخل بيش از حد آسمان در بارش باران موجب شده است كه ماموريتها با دشواري انجام پذيرد و چه بسا به علت نامساعد بودن هوا در رساندن امكانات بهداشتي درماني موانع و دشواريهاي جديدي بوجود آيد . اگر مراقبت جدي بهداشتي انجام نگيرد بيماريهاي مسري و مزمن زيادي در انتظارساكنان مظلوم اين ديار خواهد بود .

3-      فقر مالي

عليرغم تصور ايجاد شده به جز عده اي قليل ، اكثريت قريب به اتفاق مردم لارستان وضع زندگي مطلوب و مناسبي ندارند . اما همت والا و نوع دوستي همين مردم موجب مشاركت قابل تقدير آنان در امور اجتماعي و عمراني گرديده است .

4 تفاوتهاي فرهنگي ، قومي ، مذهبي : مناطق مختلف لارستان داراي فرهنگ ، مذهب و عقايد مختلف مي باشند كه اين امر ، برنامه ريزي صحيح ، دقيق و مطابق با فرهنگ هر منطقه را  مي طلبد و براي برنامه ريزي بهداشتي درماني نياز به صبوري و همت بلند مردم خوب فهيم و بزگوار مناطق مختلف لارستان  مي باشد .                                                                   

 

  
جغرافياي لارستان

شهرستان لارستان با بيش از 1400 سال سابقه تاريخي يكي از قديمي ترين شهرهاي ايران است كه دلاوريها رشادتها و خصوصيات مردمان اين خطه از  دير باز زبانزد خاص و عـــــام مي باشد. لارستان پهناورترين شهرستان استان فارس در جنوبي ترين منطقه اين استان واقع شده است كه از شمال به شهرستان فيروزآباد ، جهرم  و داراب از جنوب و شرق به استان هرمزگان از مغرب به شهرستان لامرد محدود مي شود . البته لارستان بزرگ شامل شهرستان لار لامرد مهر و خنج مي باشد كه در سال 68 شهرستان لامرد و مهر و در سال 83 شهرستان خنج از لارستان متنزع گرديد .

اين شهرستان در 54 درجه و 20 دقيقه و 15 ثانيه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و 3 درجه و 41 دقيقه عرض شمالي قرار دارد .

لارستان با 19000 كيلومتر مربع وسعت وسيعترين شهرستان استان فارس است و حدود 17% در صد مساحت استان فارس را شامل مي شود .

ميانگين ارتفاع لارستان از سطح دريا تقريبا 900 متر مي باشد كه شهر لار 792 متر از سطح دريا ارتفاع دارد . جمعيت لارستان حدود 249401 نفر مي باشد .

لارستان داراي 7 شهر و 7 بخش مي باشد و شهرستان لارستان در كنار وسعت خاك داراي تعدد فرهنگها مذاهب و عقايد مي باشد كه از آن جمله مي توان همزيستي و همكاري و همسايگي برادروار  دو مذهب اسلامي تشيع و تسنن را عنوان نمود . 

 

 

شبكه بهداشت ودرمان لارستان  

در سال 1327 هجري شمسي ( 58 سال قبل ) ناحيه بهداري كه مشتركا با شهرستان جهرم يك ناحيه بود در لارستان بزرگ شروع بكار نمود در آن زمان فقط يك درمانگاه در لار وجود داشت لارستان آن زمان وسيع و پهناور بود و شهرستان بستك و بندرلنگه استان هرمزگان نيز جزء لارستان بزرگ بودند و لارستان فاقد 4 اركان اصلي جاده ( راه ) برق ، آب و بهداشت بود بيماران مسري هر از چند سال يكبار همشهريان لارستاني را به كام مرگ فرد مي برد و آمار مرگ و مير نيز بالا بود .
 در سال 1338 شمسي اداره ريشه كني مالاريا كه بنام اداره اصل 4 معروف بود بطور عمودي در لارستان شروع بكار نمود . اصل 4 از منشور بهداشت جهاني آن زمان بود كه جامعه ملل تائيد داشت كه مالاريا ريشه كن شود و از سال 1344 به بعد كه سپاه بهداشت به ناحيه بهداري لارستان اعزام مي شدند پزشكيار و پزشك خدمت سربازي خود را در مناطق مختلف لارستان خدمات ناقص درماني و بهداشتي به روستائيان ارائه مي نمودند .
سازمانهاي گوناگون به موازي وزارت بهداري مسوول درمان بودند در لارستان در بعضي از روستاها و شهر سازمان خدمات شاهنشاهي درمانگاه داشت و عهده دار درمان بيماران بود و در بعضي از روستاها نيز سازمان شير و خورشيد سرخ ايران  ( هلال احمر فعلي )‌درمانگاه دائر نموده بودند و بيماران را درمان مي كردند . بهداري در واقع بيشتر وظايف بهداشتي بعهده داشت و واكسيناسيون آبله
سياه سرفه كزاز و . بعهده بهداري بود . از سال 1346 اداره ريشه كني مالاريا زير نظر اداره بهداري شهرستان فعاليت داشت و در سطح استان دو اداره كل مالاريا و بهداشت محيط زير نظر بهداري كل فارس فعاليت مي نمودند . تا سال 1368 سالانه دو بار اواخر فروردين ماه و شهريور ماه هر سال در لارستان بزرگ خانه به خانه سم پاشي مالاريا با سم د . د . ت و بايگون انجام مي گرفت .
از سال 1350 اداره بهداري لارستان بطور مستقل از شهرستان جهرم با دو اداره مهم مالاريا و بهداشت محيط و بقيه واحدهاي اداري و مالي فعاليت تقريبا گسترده خود آغاز نمود ولي به علت محروميت لارستان و نظام فاسد شاهنشاهي اداره بهداري لارستان هيچگونه موفقيتي در ارائه بهداشتي درماني به مردم خوب و فهيم نداشت . در سال 1354 به اداره بهداري فعاليت بهزيستي نيز افزوده شد و اداره بهداري به نام بهداري و بهزيستي ناميده شد .
در سال 1349 اداره بهداري لارستان اقدام به افتتاح 20 تخت بيمار بستردر زير زمين ساختمان بهداري در شهرقديم لار نمود كه در آن زمان به بيمارستان فرح ناميده شد و فقط بيماران داخلي بستري مي شدند  همزمان جمعيت شير و خورشيد سرخ لارستان در اقدام به افـــــــــتتاح زايشــگاه در ساختمان شير و خورشــيد سرخ لارســـتان 
( هلال احمر ) واقع در شهرجديد لار نمود كه زايمان طبيعي در آنجا انجام     مي گرفت در سال 1353 بيمارستان كورش با 55 تخت كه احداث آن بيمارستان از سال 1349 انجام شده بود وابسته به جمعيت شير و خورشيد سرخ لارستان ( هلال احمر ) مورد بهره بردراي قرار گرفت و داراي 4 بخش اصلي جراحي داخلي كودكان زنان بود .
در سال 57 همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام بزرگوار طبق مصوبه شوراي انقلاب كليه درمانگاهها و بيمارستانهاي سازمان كذايي خدمات شاهنشاهي و شير و خورشيد سابق ( هلال احمر ) به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار گرديد و در لارستان نيز كليه درمانگاهها و دو بيمارستان لار و بيمارستان امداد اوز كه در سال 1354 با 20 تخت بعنوان بيمارستان امداد در اوز وابسته به هلال احمر افتتاح شده بود به اداره بهداري و بهزيستي لارستان تحويل گرديد .
( اوائل سال 58 ) كه بيمارستان لار بنام بيمارستان امام سجاد (ع) لار و بيمارستان امداد اوز بنام بيمارستان خاتم الانبياء نامگذاري گرديد . در سال 59 سازمان بهزيستي تشكيل گرديد و اداره بهزيستي از اداره بهداري متنزع گرديد و اداره بهدار و بهزيستي به نام شبكه بهداري لارستان تغيير يافت .
در سال 64 كه سيستم شبكه اي و مراقبتهاي اوليه در حال اجرا بود نام شبكه بهداري به شبكه بهداشت و درمان لارستان تغيير يافت و در سال 1368 مركز بهداشت لارستان در ساختمان فعلي شبكه بهداشت و درمان لارستان افتتاح گرديد و همزمان آموزشگاه بهورزي لارستان نيز افتتاح گرديد بهر تقدير بعد از انقلاب اسلامي ايران از سال 58 تا كنون بمدت 27 سال شبكه بهداشت و درمان لارستان متولي واقعي بهداشت و درمان در منطقه لارستان مي باشد و خدمات مفيد و موثر بهداشتي درماني به مردم بزرگوار و فهيم لارستان ارائه نموده است . در سال 70 شبكه بهداشت و درمان لامرد از شبكه لارستان متنزع و در سال 84 شبكه بهداشت و درمان خنج از شبكه لارستان متنوع گرديد .

تا سال 1365 اداره مالاريا لارستان داراي 6 ناحيه مالاريا ( لامرد گله دار بيرم خنج جويم مركزي ) زير نظر شبكه بهداشت و درمان لارستان بود كه با ادغام سيستم شبكه  به واحد واگير در مركز بهداشت لارستان تبديل گرديد . در سال 1370 بيمارستان خانم الانبياء اوز با همت والاي جناب آقاي اميدوار توسعه يافت و با 4 بخش اصلي با ظرفيت 86 تخت  مورد بهره برداري قرار گرفت و در سال 1368 بيمارستان اميرالمومنين (ع) گراش با همت والاي جناب آقاي شيخ احمد انصاري با 4 بخش اصلي با ظرفيت 86  تخت ( 60 تخت فعال ) مــورد بهره برداري گرديد كه اكنون داراي بخشهاي مراقبت ويژه با 115 تخت فعـاليت دارد و داراي سي تي اسكن نيز مي باشد . در سال 1372 بيمارستان بيرم با همت والاي خيرين با ظرفيت 25 تخت مورد بهره برداري قرار گرفت . در سال 1372 بيمارستان خنج با همت والاي خيرين با ظرفيت 48 تخت مورد بهره برداري قرار گرفت . در سال 1379 بيمارستان امام رضا (ع) لار با همت والاي خير بزرگوار مرحوم كارگر ( استوار ) با ظرفيت 240 تختخوابي با ظرفيت (  150 تخت فعال )  مورد بهره برداري قرار گرفت و بيمارستان امام سجاد (ع) لار به بيمارستان امام رضا (ع) لار انتقال يافت كه اكنون داراي بخشهاي مراقبت ويژه سنگ شكن و بخشهاي اصلي و بخشهاي مختلف و مدرن مي باشد . تجهيزات بيمارستانهاي ياد شده از محل اعتبارات دولتي بوده است . شبكه بهداشت ودرمان لارستان از قديميترين  شبكه هاي استان فارس مي باشد كه از سال 1337تا كنون 27 مسوول داشته كه جناب آقاي دكتر ناصر حقپرست  با 13 سال مسووليت شبكه داراي  بيشترين سابقه مسووليت شبكه  و جناب آقاي دكتر سيد عليرضا منيري با 11 ماه مسووليت شبكه داراي كمترين سابقه مسووليت شبكه مي باشند .

لازم به يادآوري است كه سيستم بهداشتي منطقه لارستان در وضعيت موجود داراي 60 خانه بهداشت فعال و 20 مركز بهداشتي شهري و روستايي فعال و دو مركز بهداشتي درماني  شبانه روزي مي باشد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-12-21 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ